Cymodi

Yn anffodus oherwydd yr argyfwng COVID-19 bu’n rhaid i ni ohirio’r digwyddiad yma. Rydym yn gobeithio ail drefnu ar gyfer rhywbryd yn 2021.

Unfortunately because of the COVID-19 situation we’ve postponed this event. We hope to reschedule it for some time in 2021.

“Iacháu Calonnau, Trawsnewid Cenhedloedd”
Mehefin 19-21, 2020

Capel Caersalem, Caernarfon
gyda Dr Rhiannon Lloyd a’r tim

Bwriad y gweithdy hwn yw arfogi Cristnogion i fod yn asiantau iacháu a chymod. Yn dilyn ei ddatblygu yn gyntaf yn Rwanda wedi’r hil-laddiad, gan Dr Rhiannon Lloyd, mae nawr yn cael ei redeg gan gredinwyr lleol mewn llawer rhan o’r byd.

Mae’n ceisio dwyn iachâd a chyfanrwydd i gymunedau sy’n dioddef chwerwder a rhaniadau ethnig.

Gwahoddir pobl o gefndiroedd ethnig ac eglwysig gwahanol i gyfarfod â Duw a’i gilydd ar lefel y galon. Mewn awyrgylch diogel, fe’i hanogir i brofi iachâd ac fe’i galluogir i ddatblygu persbectif ac agweddau newydd.

Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a manylion sut i gofrestru.

“Healing Hearts, Transforming Nations”
June 19-21, 2020

Caersalem Church, Caernarfon
with Dr Rhiannon Lloyd and the team

This three day residential workshop aims to equip Christian to be agents of healing and reconciliation. First developed by Dr. Rhiannon Lloyd in post-genocide Rwanda, it is now being run actively by local believers in many different parts of the world.

It seeks to bring healing and wholeness to communities suffering from ethnic bitterness and division.

People from differing ethnic and church backgrounds are invited to encounter God and one another at heart level. In a safe environment, they are encouraged to experience healing and are able to develop new perspectives and attitudes.

Click HERE for more information and how to register.