‭07703 163447‬ post@caersalem.com

Dydd Sul

Er bod mwy i fywyd eglwys na chyfarfod Dydd Sul yn unig mae ein cyd-addoli yn bwysig iawn i ni. Dyma pryd rydym fel teulu'r eglwys yn dod at ein gilydd i addoli, i weddïo, i ddysgu o'r Gair ac i gymdeithasu. Mae ein cyfarfodydd Dydd Sul yn agored i bawb . . .

oedfaon@caersalem.com i gofrestru i ddod dydd sul (oherwydd rheolau COVID)

beth sydd yn digwydd dydd sul 

“…adnabod, addoli
a dilyn Iesu
a’i gyflwyno i eraill”

Fel arfer ar ddydd Sul bydd yna groeso cynnes a bydd rhywun yn dangos i chi lle gallwch eistedd. Wedyn bydd un o’r arweinwyr mawl yn arwain rhan gyntaf y gwasanaeth fydd yn cynnwys emynau hen a newydd a gweddïau. Yna bydd toriad bach i wneud y casgliad a chyhoeddiadau ac yna bydd yna sgwrs tua 20 munud yn seiliedig ar y Beibl ond yn berthnasol i heddiw. I orffen byddwn ni fel arfer yn canu un emyn arall.

Sut fedra i gofrestru i gael dod i’r capel?

Er bod ein drysau ar agor a bod croeso i bawb, oherwydd cyfyngiadau COVID a’r angen i hwyluso trefniadau track & trace mae angen cofrestru ymlaen llaw os ydych chi am ddod i’r capel mewn person ar ddydd Sul. Mae modd gwneud hynny drwy e-bostio oedfaon@caersalem.com neu ffonio Ysgrifennydd yr Eglwys, Arwel Jones, ar ‭01286 880865‬ erbyn nos Wener bob wythnos.

Oes croeso i’r plant?

Oes! Fel arfer mae plant a theuluoedd yn ymuno mewn yn rhan gyntaf y gwasanaeth ac yna yn ystod y sgwrs i’r oedolion mae yna weithgaredd gwahanol yn cael ei drefnu i’r plant. Ar hyn o bryd rydym dal yn trio gweithio allan sut i gynnal gweithgareddau plant yn ddiogel yn ystod COVID. Ond mae dal croeso cynnes i blant ddod a gallwn drefnu fod unrhyw deuluoedd sydd eisiau dod yn cael gofod diogel.

Facebook Live a YouTube 

Ydych chi’n gwe ddarlledu?

Ydym! O ganlyniad i COVID rydym wedi cychwyn gwe ddarlledu ein gwasanaethau dydd Sul gan fod yna gyfyngiad niferoedd o faint gall ddod i’r capel mewn person. Rydym yn ymdrech i beidio gwneud y profiad o wylio o adre yn un is-raddol i’r profiad o fod yn y capel. Mewn sawl ffordd mae’r profiad o wylio o adre yn well gan fod modd i chi ganu allan yn uchel o’ch cartref tra bod rhaid i bawb sydd yn y capel gadw yn dawel. Mae yna Glwb Coffi dros Zoom yn dilyn yr oedfa ar-lein hefyd er mwyn i bobl sy’n gwylio o adre beidio teimlo eu bod yn colli allan ar yr elfen gymdeithasol o gyd-addoli ar y Sul.

Mae modd gwylio’r gwe-ddarllediad ar ein tudalen Facebook a’n tudalen YouTube bob dydd Sul am 10yb.