[Mae y Clwb yn llawn felly mae cofrestru wedi cau. Byddwn yn cysylltu gyda’r teuluoedd sydd wedi cofrestru gyda manylion llawn dros y dyddiau nesaf. Diolch i chi sydd wedi cofrestru.]

Croeso cynnes i’ch plant yn y Clwb Haf fydd yn digwydd yn Capel Caersalem, Stryd Garnon, Caernarfon (Rhif Elusen: 502317) rhwng 1.30 a 3.30pm ar 22, 23 a 24 Gorffennaf 2024.

Cwestiynau a ofynir yn aml

Pa oedran sydd angen i’r plant fod?
Mae croeso i blant o Ddosbarth Derbyn hyd Blwyddyn 6 gofrestru i ddod.

Sut rydw i’n cofrestru mwy nag un plentyn?
Os oes gennych fwy nag un plentyn yn dymuno dod bydd angen llenwi ffurflen gofrestru ar wahân i bob plentyn plîs.

Erbyn pryd sydd angen i ni gofrestru?
Rydym yn gofyn yn garedig i chi gofrestru erbyn 15 Gorffennaf, sef wythnos cyn y Clwb. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r arweinwyr deilwra gweithgareddau a deunydd y Clwb ar gyfer y rhai sydd wedi cofrestru. Os bydd y Clwb yn llawn byddwn yn cau cofrestru cyn 15 Gorffennaf.

Beth fydd yn digwydd yn ystod y Clwb?
Bydd hwn yn Glwb Cristnogol lle y bydd stori a neges Iesu Grist yn cael ei rannu gyda’r plant mewn ffordd addas i’w hoedran drwy gyfrwng gemau, stori a chrefft. Byddwn hefyd yn cael amser ar gyfer diod a byrbryd.

Faint o blant fydd yn y Clwb?
Bydd cap o 20 ar y nifer o blant fydd yn gallu mynychu bob diwrnod felly cyntaf i’r felin!

Beth fyddwch chi’n gwneud gyda’r manylion ar y ffurflen gofrestru?
Bydd y wybodaeth a gesglir gennym ar y ffurflen gofrestru yn cael ei gadw’n ddiogel gan Caersalem a dim ond Swyddogion yr Eglwys fydd a mynediad iddi. Mae’r wybodaeth rydym yn casglu ar y ffurflen yn dilyn canllawiau y Panel Diogelu Cydenwadol.

Sut rydw i’n gwybod fod lle i’m plentyn yn y Clwb?
Ni fydd llenwi’r ffurflen gyfystyr a chadarnhau lle i’ch plentyn ar y clwb, ond bydd y trefnwyr yn eich e-bostio yn ôl yn nes at yr amser i gadarnhau fod lle wedi ei sicrhau. Os bydd y ffurflen gofrestru wedi ei gymryd oddi ar y wefan neu rai dyddiau wedi diflannu fel opsiwn bydd hynny’n golygu fod y Clwb yn llawn.

Pwy fydd yn arwain y Clwb?
Bydd y Clwb yn cael ei arwain gan Rhys Llwyd, Hannah Smethurst a Menna Machreth (Aelodau o Dîm Arwain Caersalem) a bydd ambell aelod arall o Gaersalem yn cynorthwyo hefyd.

Beth fydd iaith y Clwb?
Cymraeg fydd iaith y clwb.

Oes croeso i blant sydd heb gysylltiad blaenorol gyda Caersalem?
Mae croeso i unrhywun gofrestru a dod, nid digwyddiad i blant sydd wedi arfer dod i ddigwyddiadau/Ysgol Sul yng Nghaersalem yn unig yw hwn. Byddwn yn croesawu ffrindiau newydd.

Sut gellir cysylltu gyda’r arweinwyr i holi am fanylion pellach?
Croeso i chi ebostio timarwain@caersalem.com Byddwn yn rhannu rhif ffôn gyda’r rhieni/gwarchodwyr sydd wedi cofrestru yn nes at yr amser rhagofn y bydd angen cysylltu ar frys am ba bynnag reswm.

[The Club is now full so registration is closed. We will contact the families who have registered with further details over the next few days. Thank you for those of you who have registered.]

We extend a warm welcome to your children at the Summer Club which will take place in Capel Caersalem, Garnon Street, Caernarfon (Charity Number: 502317) between 1.30 and 3.30pm on 22, 23 and 24 July 2024.

Frequently asked questions

What age do the children need to be?
Children from Reception Class up to Year 6 are welcome to register to come.

How do I register more than one child?
If you have more than one child wishing to come you will need to fill in a separate registration form for each child please.

By when do we need to register?
We kindly ask you to register by 15 July, which is one week before the Club. This will give the leaders the opportunity to tailor the Club’s activities and material for those who have registered. If the Club is full we will close registration before 15 July.

What will happen during the Club?
This will be a Christian Club where the story and message of Jesus Christ will be shared with the children in a way suitable for their age through games, stories and crafts. We will also have time for a drink and a snack.

How many children will be in the Club?
There will be a cap of 20 on the number of children who can attend each day so first come, first serve!

What will you do with the details on the registration form?
The information we collect on the registration form will be kept safe by Caersalem and only Church Officers will have access to it. The information we collect on the form follows the guidelines of the Interdenominational Protection Panel.

How do I know there is a place for my child at the Club?
Filling out the form does not confirm a place for your child on the club, but the organizers will email you back closer to the time to confirm that a place has been secured. If the registration form has been taken off the website or some days have disappeared as an option that will mean that the Club is full.

Who will lead the Club?
The Club will be led by Rhys Llwyd, Hannah Smethurst and Menna Machreth (Members of the Caersalem Leadership Team) and a few other members from Caersalem will also assist.

In what language will the Club be led?
The language of the club will be Welsh.

Are children welcome who have no previous relationship with Caersalem?
Everyone is welcome to register and come, this is not just an event for children who are used to coming to events/Sunday School in Caersalem. We will welcome new friends.

How can the leaders be contacted to ask for further details?
Please email timarwain@caersalem.com We will share a telephone number with the parents/guardians who have registered closer to the time in case it is necessary to contact us urgently for whatever reason.