Bedydd

Mae Caersalem yn Eglwys Fedyddiedig sy’n perthyn i Undeb Bedyddwyr Cymru. Rydym yn croesawu pobl o wahanol draddodiadau ac yn dathlu’r hyn sy’n dda o bob traddodiad ond mae ymarfer a dathlu Bedydd crediniwr yn rhan bwysig o’n hunaniaeth ni fel Eglwys.

Mae Bedydd crediniwr yn foment arbennig iawn ar lwybr ffydd. Dyma’r foment y mae presenoldeb a bendith Duw yn ein cyfarfod, a dyma pryd y byddwn yn gwneud arwydd gyhoeddus o’n ffydd bersonol yn Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr. Arwydd allanol o newid mewnol sydd eisoes wedi cymryd lle.

Mae’n nodi diwedd yr hen fywyd a’r ail-eni i fywyd newydd yng Nghrist. Fel arfer bydd yn fedydd lle bydd y corff i gyd wedi ei roi dan y dŵr ac yna ei godi yn ôl i fyny allan o’r dŵr. Mae Bedyddio fel yma yn arwydd o edifeirwch a glanhad, o uniaethu gydag Iesu yn ei farwolaeth a’i atgyfodiad, a derbyn galwad Duw ar ein bywyd.

Mae Bedydd hefyd yn symbol o dderbyn Ysbryd Duw i’n cynorthwyo i’w wasanaethu yn y byd. Bydd llawer o Fedyddwyr yn eiddgar i roi croeso a chadarnhau Cristnogion sydd â stori wahanol o ran eu bedydd a’u camau tuag at ffydd, ond yn parhau i gredu o argyhoeddiad mae bedydd crediniwr yw’r patrwm a welwn yn y Beibl:

1 Esiampl Iesu: Bedyddiwyd Iesu gan Ioan Fedyddiwr (Mathew 3:13-17; Marc 1:9-11; Luc 3:21-22)

2 Gorchymyn Iesu: Yn y Comisiwn Mawr (Mathew 28:18-20) mae Iesu’n dweud: “Felly ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a’u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas â’r Tad, a’r Mab a’r Ysbryd Glân.”

3 Ers y dechrau dyma oedd patrwm Eglwys Iesu Grist: Ar ddiwrnod y Pentecost mae Pedr yn dweud wrth y bobl: “Rhaid i chi droi cefn ar eich pechod, a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu y Meseia a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn byddwch chi’n derbyn yr Ysbryd Glân yn rhodd gan Dduw.” (Actau 2:38)

Er bod Bedydd yn arwydd o ffydd bersonol yn Iesu Grist, mae’r ffydd Gristnogol yn ffydd sydd i’w fyw mewn cymuned gyda Christnogion eraill yn yr eglwys leol. Mae Bedydd yn arwydd eich bod wedi ymuno a’r corff o gredinwyr mae Iesu’n ei alw’n briodferch iddo.

Yn ogystal â bod yn arwydd o ymrwymiad i Iesu ddylai Bedydd hefyd fod yn arwydd o ymrwymiad i gorff Iesu sef yr Eglwys, ac felly mae aelodaeth eglwysig yn cael ei annog i rheiny sy’n mynd trwy ddŵr y bedydd.

Beth i wneud os ydw i’n credu fod Duw yn fy ngalw i gael fy Medyddio?

Os oes diddordeb gyda chi gael eich Bedyddio fel arwydd o’ch ffydd yng Nghaersalem cysylltwch gydag un o’n Gweinidogion, Rhys neu Hannah ar timarwain@caersalem.com

Cyn ystyried Bedyddio rhywun mae’n arferol i rhywun gyd-addoli gyda ni am gyfnod er mwyn rhoi cyfle i ni ddod i’ch adnabod chi ac i chi ddod i’n hadnabod ni.

Bydd Rhys neu Hannah wedyn yn trefnu cyfleoedd i chi gyfarfod i siarad gyda hwynt am eich ffydd er mwyn ystyried a gweddïo os yw’r amser yn briodol i chi gymryd y cam pwysig hwn.

Os am symud ymlaen gyda’r Bedydd gallwn drefnu oedfa Fedydd yn y Capel neu gallwn drefnu Bedydd yn yr awyr agored yn yr Afon Seiont neu ar Draeth Dinas Dinlle.

 

Aelodaeth

I fod yn aelod o Eglwys fyd eang Iesu Grist yr hyn sy’n bwysig yw credu yn Iesu Grist fel eich Arglwydd a’ch Gwaredwr ac ymroi i fod yn ddisgybl gyda help yr Ysbryd Glân. Ond fel eglwys Fedyddiedig rydym ni’n credu, wrth edrych ar y Testament Newydd, fod Duw wedi galw ei bobl at ei gilydd yn eglwysi lleol hefyd. Mae perthyn i eglwys leol, neu deulu’r ffydd, yn rhan ganolog o’r ffydd Gristnogol.

Os ydy rhywun yn dymuno dod yn aelod o Gaersalem rydym yn disgwyl iddynt fod wedi ymroi i fywyd a chymuned yr eglwys am gyfnod i ddechrau er mwyn rhoi cyfle i ni ddod i’ch adnabod chi ac i chi ddod i’n hadnabod ni.

Yna bydd disgwyl i chi fynd trwy ddeunydd tri sesiwn gydag un o’n Gweinidogion, Rhys neu Hannah, neu mewn grŵp. Mae’r tri sesiwn yn edrych ar y cwestiynau pwysig yma wrth bwyso a mesur a ydy dod yn aelod yn briodol:

Sesiwn 1: Beth rydym yn credu?
“In Essentials Unity, in non-essentials charity, in all things love.” Sesiwn sy’n amlinellu’r pethau sy’n sylfaenol i’r ffydd Gristnogol i lawr trwy’r cenedlaethau ac sy’n parhau i fod yn bwysig i ni yng Nghaersalem. Mae amrywiaeth barn am lawer o bethau o fewn Caersalem ond mae’n bwysig ein bod ni’n unedig ar sylfaeni’r ffydd Gristnogol.

Sesiwn 2: Pam yr Eglwys?
Sesiwn sy’n trafod rhai egwyddorion sy’n benodol pwysig i Caersalem. Diben y sesiwn yma yw eich helpu i ystyried os mai Caersalem yw’r eglwys orau i chi ymaelodi gyda hi. Byddwn yn trafod pethau fel ein hagwedd tuag at addoli, arweinyddiaeth a’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan aelod.

Sesiwn 3: Sut fedra i wasanaethu?
Yn y sesiwn olaf hon byddwn yn ystyried beth mae bod yn ddisgybl ac aelod o’r eglwys yn ei olygu o ran blaenoriaethau bywyd a sut y gallwch wasanaethu fel aelod. Bydd yn trafod rhai disgyblaethau ysbrydol fel bywyd gweddi ac ymrwymiad i gymuned yr eglwys ond hefyd yn trafod pethau hollol ymarferol fel sut i gefnogi’r eglwys yn ariannol a pha agweddau o fywyd yr eglwys y gallwch roi o’ch amser iddo.

Rwy’n barod i symud ymlaen a dod yn aelod!
Ar ôl trafod ac ystyried cynnwys y tri sesiwn mewn sgwrs a gweddi mewn grŵp neu gydag un o’n Gweinidogion gallwn benderfynu gyda chi os yw’r amser yn iawn i symud ymlaen i’ch derbyn yn aelod.

Bydd hyn fel arfer yn digwydd naill ai yn yr un gwasanaeth ac rydych yn cael eich Bedyddio os nad ydych wedi eich bedyddio eto neu ar Ddydd Sul pan rydym yn dathlu Swper yr Arglwydd.

Ar y Sul rydym yn eich derbyn yn aelod byddwn yn disgwyl i chi rannu gair byr gyda’r gynulleidfa am eich ffydd yn Iesu Grist a pham eich bod yn dymuno dod yn aelod.