Credo’r Apostolion

Dyma grynodeb o rai o hanfodion y ffydd Gristnogol sydd wedi eu pasio i lawr i ni trwy’r canrifoedd.

Credaf yn Nuw, y Tad hollalluog,
creawdwr nef a daear.

Credaf yn Iesu Grist, ei unig Fab, ein Harglwydd,
a gaed trwy nerth yr Ysbryd Glân;
a aned o Fair Forwyn.

Dioddefodd dan Pontius Pilat; fe’i croeshoeliwyd,
bu farw ac fe’i claddwyd;
disgynnodd at y meirw.

Atgyfododd y trydydd dydd.
Esgynnodd i’r nefoedd, ac y mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad.
Daw eto i farnu’r byw a’r meirw.

Credaf yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys lân gatholig,
cymundeb y saint, maddeuant pechodau,
atgyfodiad y corff, a’r bywyd tragwyddol. Amen.

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i ni heddiw?

Dyma’r frawddeg sy’n crynhoi beth sy’n bwysig i ni ar sail ein dealltwriaeth o stori fawr y Beibl: Rydym ni’n bobl sydd eisiau “adnabod, addoli a dilyn Iesu a’i gyflwyno i eraill.”

Adnabod Iesu

Dydyn ni ddim yn meddwl fod Duw yn dduw pell sy’n byw ar y cymylau, ond yn hytrach rydym ni’n credu fod Duw y Tad wedi dod atom ni yn ei fab, sef Iesu Grist. Oherwydd hynny fe allwn ni adnabod Duw. Oherwydd bod y byd yma ac yn aml ein bywydau ni mewn llanast, rydym ni angen troi ac adnabod Iesu, oherwydd fe sy’n dod â gobaith i bob sefyllfa. Rydym ni eisiau helpu pobl i ddod i adnabod Iesu am y tro cyntaf, a helpu ein gilydd i adnabod Iesu’n well.

Addoli Iesu

Rydym ni’n credu fod Duw wedi ein creu ni i fyw bywydau a fydd yn ei addoli ef. Er fod canu gyda’n gilydd ar ddydd Sul yn rhan bwysig o addoli, mae llawer mwy ‘na hynny i addoli hefyd. Rydym ni’n credu fod modd gwneud popeth fel addoliad i Dduw – o ofalu am ein teulu, i weithio’n galed yn y gwaith i olchi’r llestri hyd yn oed! Mae meddwl am ein bywyd fel un cyfle mawr i addoli yn rhoi gwerth a phwrpas arbennig i fywyd pawb.

Dilyn Iesu

Mae llawer o bobl yn gwybod am Iesu, ond mae Iesu yn ein galw i’w ddilyn yn nerth ei ysbryd, Yr Ysbryd Glân. Rydym ni’n bobl sy’n credu yn Iesu, ond gyda’i help rydyn ni’n ceisio ei ddilyn hefyd fel rhan o deulu Duw, Yr Eglwys. Rydym ni’n gofyn am ei help i ni garu a gwasanaethu pobl fel mae Iesu’n gyntaf wedi ein caru ni.

Ei gyflwyno i eraill

Mae gennym ni i gyd ffydd bersonol, ond all dilynwyr Iesu fyth gadw eu ffydd yn breifat. Rydym ni wrth ein boddau yn rhannu’r newyddion da am Iesu gyda phobl drwy sôn wrth bobl amdano a cheisio byw sut roedd e’n byw wrth i ni gael y fraint o roi blas i bobl o’r nefoedd newydd a’r daear newydd sydd yn dod.

Gwneud Disgyblion